Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Tinofanira Kurambana Here?—Chikamu 1

Tinofanira Kurambana Here?—Chikamu 1

 Dzimwe nguva zvakanaka kuti murambane. Chimbofunga zvakaitika kuna Jill. Anoti, “Pakutanga zvaindifadza kuziva kuti mukomana wangu aigara achinetseka kuti ndinenge ndiri kupi, ndiri kuitei uye ndinaani. Asi izvi zvakasvika pakuti akanga asingadi kuti ndipedze nguva nomumwe munhu asiri iye. Aitondiitira shanje pandaipedza nguva ndiine mhuri yedu—zvikurukuru ndiina baba vangu. Pandakamuramba, ndakanzwa ndarerukirwa zvikuru!”

 Zvakada kufanana nezvakaitikawo kuna Sarah. Akatanga kucherechedza kuti John, mumwe mukomana waaifambidzana naye aitsvinya, ainyanya kurayira, uye akanga asina unhu. Sarah anoyeuka kuti, “Pane imwe nguva akanonoka kuuya kuzonditora kumba kwedu nemaawa matatu! Amai vangu pavakavhura dhoo haana kutaura navo, uye akabva angoti: ‘Hande. Tanonoka.’ Panzvimbo pokuti ati ‘Ndanonoka’ akati ‘Tanonoka.’ Aifanira kunge akakumbira ruregerero kana kuti kutsanangura kuti sei akanga anonoka. Chinhu chikuru ndechokuti aifanira kuremekedza amai vangu!”

 Asi hazvirevi hazvo kuti kana munhu akangokanganisa kamwe chete mobva matogumisa kuti hapana kuri kuenda rudo rwedu. (Pisarema 130:3) Asi Sarah akazosarudza kumuramba nemhaka yekuti akaona kuti zvakaitwa naJohn ndiwo akanga achitori magariro ake.

 Sezvakaonekwa naJill naSarah, zvakadini kana ukaona kuti munhu wauri kufambidzana naye haana kukodzera kuti uzoroorana naye? Kana zvakadaro, usamanikidza zvinhu zvinenge zvisingaiti! Kunyange zvazvo zvakaoma kuzviita, zvingava zvakanaka kuti murambane. Zvirevo 22:3 inoti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda.”

 Chokwadi, kurambana kungasava nyore. Asi kana maroorana muchagara mose kweupenyu hwose. Zviri nani kurwadziwa kwenguva pfupi pane kuzozvidemba kwoupenyu hwose!