Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

VECHIDUKU VANOBVUNZA KUTI

Ndingataura Sei Nevabereki Vangu Nezvemitemo Yavanondipa?

Ndingataura Sei Nevabereki Vangu Nezvemitemo Yavanondipa?

Zvaunofanira kuita: Kugona kutaura zvakanaka

Kutaura kunoita kuti

  • vanhu vakunzwisise.

  • unzwisise kuti sei vanhu vasiri kubvumirana nezvauri kuda.

Kutaura zvazviri, kana uchida kuti ubatwe semunhu akura, unofanirawo kudzidza kutaura zvakanaka semunhu mukuru. Ungazviita sei?

Dzidza kuzvidzora. Kugona kutaura zvakanaka kunoda kuti uzvidzore. Bhaibheri rinoti: “Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose, asi munhu akachenjera anoramba akadzikama kusvikira pakupedzisira.Zvirevo 29:11.

Chii chiri kurehwa? Kana watsamwa usakwidza inzwi uchipopota, usafundumwara, usarovera madhoo, kana kuti kufamba uchitenderera mumba kuratidza kuti watsamwa. Maitiro akadaro anoita kuti mitemo itowedzera, zvorusununguko wotombokanganwa.

Edza kunzwisisa zviri kurehwa nevabereki vako. Somuenzaniso: Ngatitii vabereki vako vakurambidza kuenda kune imwe pati. Panzvimbo pokuita nharo, unogona kuvabvunza kuti:

“Ko ndikaenda nemumwe munhu mukuru?”

Vabereki vako vanogona kuramba. Asi kana ukanzwisisa zvavanotyira, unogona kuziva nzira yaungavakumbira nayo zvingaita kuti vabvume.

Kuvimbika kwaunoita pakubhadhara chikwereti chako kuchaita kuti bhengi rikuvimbe. Vabereki vakowo pavachaona kuti unoteerera zvichaita kuti vawedzere kukuvimba

Ita zvinoita kuti vabereki vako vawedzere kukuvimba. Ngatitii mumwe murume anotora chikwereti kubhengi. Kana achichidzorera nenguva, bhengi richamuvimba uye ringatozomupa chimwe chikwereti munguva yemberi.

Ndozvazvakaitawo nokumba. Une chikwereti chokuteerera vabereki vako. Saka kana ukaramba uchiodza mwoyo vabereki vako, usashamisike kana vakatanga kukuvimba zvishoma kana kuti kutorega “kukuvimba zvachose.”

Kana ukaratidza kuti wakavimbika—kunyange muzvinhu zviduku—vabereki vako vangangozokuvimba munguva yemberi.