Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingataura Sei Nevabereki Vangu Nezvemitemo Yavanondipa?

 “Mitemo yandaipiwa nevabereki vangu yaiva nemusoro pandaiva nemakore 15, asi iye zvino zvandava nemakore 19, ndinoona sekuti vanofanira kundiwedzera rusununguko.”​—Sylvia.

 Ndiwo maonero aunoitawo here? Kana ariwo maonero aunoita, nyaya ino ichakubatsira kuti utaure nezvazvo nevabereki vako.

 Zvaunofanira kuziva

 Usati wataura nevabereki vako nezvenyaya yacho, tanga wambofunga zvinotevera:

  •  Kana pasina mitemo hapana chakanaka chinobuda. Chimbofunga nezvemugwagwa unofamba mota dzakawanda. Chii chaizoitika kudai pakanga pasina zvikwangwani zvemumugwagwa, marobhoti, nemimwe mitemo? Saka mitemo yaunopiwa nevabereki vako yakangofanana nemitemo yemumugwagwa; inoita kuti zvinhu zvirongeke.

  •  Mitemo inoratidza kuti vabereki vako vanokuda. Kana vabereki vako vakasakupa mitemo, zvinenge zvichireva kuti havana basa newe. Vanenge vari vabereki verudzii kana vasingakupi mitemo?

 WAIZVIZIVA HERE? Vabereki vanotofanirawo kuteerera mitemo! Kana uchida kunzwa mimwe yacho, verenga Genesisi 2:24; Dheuteronomio 6:6, 7; VaEfeso 6:4; uye 1 Timoti 5:8.

 Asi ungaita sei kana uchiona sekuti vabereki vako vari kukupa mitemo yakanyanya kuoma?

 Zvaunogona kuita

 Usati wataura nevabereki vako, funga izvi. Unowanzoteerera mitemo yavo here? Kana usingateereri, zviri nani kuti umbomira kukumbira kuwedzerwa rusununguko. Verenga nyaya yakanzi, “Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vavimbe Neni?

 Kana uri mwana anoteerera, gara wafunga zvaunoda kuzoudza vabereki vako. Kufunga zvauri kuda kutaura kuchakubatsira kuti uone kuti chikumbiro chako chine musoro here. Kana wadaro, kumbira vabereki vako kuti muronge nguva uye nzvimbo yakanaka yaunogona kuzotaura navo makadekara henyu. Paunozotaura navo, yeuka zvinotevera:

 Varemekedze. Bhaibheri rinoti: “Shoko rinorwadza rinomutsa hasha.” (Zvirevo 15:1) Saka ziva izvi: Kana ukaitisana nharo nevabereki vako, kana kuti ukavaudza kuti vari kukuomesera, hapana zvamunozombotaura.

 “Kana ndikawedzera kuratidza kuti ndinoremekedza vabereki vangu, ivo vanobva vandiremekedzawo. Kana vabereki nevana vachiremekedzana zviri nyore kuti vabvumirane.”​—Bianca, 19.

 Teerera. Bhaibheri rinoti munhu ‘anofanira kukurumidza kunzwa, ononoka kutaura.’ (Jakobho 1:19) Yeuka kuti muri kukurukura pamwe chete, saka haufaniri kuita seuri kuvaudza zvekuita.

 “Patinenge tichikura, tinogona kufunga kuti tava kuziva zvakawanda kupfuura vabereki vedu, asi ichocho hachisi chokwadi. Tinofanira kuteerera mazano avanotipa.”​—Devan.

 Fungawo vamwe. Edza kunzwisisa maonero anoita vabereki vako nyaya yacho. Teerera zvinotaurwa neBhaibheri parinoti, ‘musaramba muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi ivai nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.’ Saka unofanira kufunga zvinodiwawo nevabereki vako.​—VaFiripi 2:4.

Mukomana uyu anofanira kutaura sei kuti anzwiwe?

 “Ndaimboona vabereki vangu sevavengi kwete sevanhu vari kunditsigira. Asi iye zvino ndava kuona kuti pandainge ndichidzidza kufunga semunhu mukuru, ivo vainge vachidzidzawo basa ravo rekundichengeta. Zvese zvavaiita vaizviita nekuti vanondida.”​—Joshua, 21.

 Taura zvamungaita kuti mugadzirise dambudziko rinenge riripo. Ngatitii uri kuda kuenda kupati uye zvinokutorera awa imwe chete kuti utyaire uchienda ikoko. Vabereki vako vanobva vakurambidza. Edza kuona kuti chii chaita kuti vakurambidze. Inyaya yekuti kure here kana kuti inyaya yepati yacho?

  •   Kana iri nyaya yekuti kure, kutsvaga mumwe munhu wekuenda naye anogonawo kutyaira kungagadzirisa nyaya yacho here?

  •   Kana iri nyaya yepati, unogona kuvatsanangurira here kuti ndivanaani vanenge variko uye kuti ndiani anenge achitungamirira?

 Yeuka kuti unofanira kutaura nevabereki vako uchiratidza kuti unovaremekedza uye unofanira kuteererawo zvavanenge vachitaura. Ratidza kuti ‘unokudza baba vako naamai vako’ nematauriro ako uye nezvaunoita. (VaEfeso 6:2, 3) Izvi zvichaita kuti vakuwedzere rusununguko here? Pamwe. Asi dzimwe nguva havachinji zvavanenge vataura. Pasinei nezvinenge zvasarudzwa nevabereki vako . . .

 Teerera zvavanotaura. Izvi zvinokosha, asi kazhinji kacho vakawanda havateereri. Kana ukaitisana nharo navo, unenge uchitozviomesera nekuti havazokuteereri paunozoedza kutaura navo zvakare. Asi kana ukateerera, vanogona kuzokuwedzera rusununguko pamimwe mitemo.