Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ndosiya Chikoro Here?

Ndosiya Chikoro Here?

Unofanira kufunga nezveizvi

Munyika yaunogara munhu wose anotarisirwa kunge akadzidza kusvika papi? Iwe wati wasvika here ipapo? Kana ukasiyira chikoro panzira unenge usiri kuteerera murayiro uri muBhaibheri unoti zviisei “pasi pevanhu vane masimba makuru.”—VaRoma 13:1.

Watozadzisa here zvinangwa zvako pakudzidza? Unoda kuti kudzidza kukubatsire kuzadzisa zvinangwa zvipi muupenyu? Unonyatsoziva here? Unofanira kunge uchiziva! Nokuti kana ukasadaro unopedzisira wafanana nomunhu anokwira chitima asi asingazivi kwaari kuenda. Saka gara pasi nevabereki vako mokurukura chikamu chiri pazasi apa chakanzi “ Zvinangwa Zvangu Pakudzidza.” Hakusi kuchenjera kusiyira chikoro panzira.

Kusiyira chikoro panzira kwakafanana nokujamba muchitima usati wasvika kwauri kuenda

Chii chiri kuita kuti ufunge kusiya chikoro? Dzimwe nguva uri kuda kushanda kuti ubatsire mhuri yako kuti muwane chokurarama kana kuti uri kuda kuita basa rokuzvipira uchibatsira vamwe vanhu. Zvimwe zvikonzero zvisina musoro ndezvokuti uri kuomerwa nechikoro kana kuti haufariri kuita basa raunopiwa kuchikoro. Pane nyaya ndepokuti unyatsoona kuti chikonzero chacho chine musoro here kana kuti hachina musoro. Kana ukasiya chikoro nechikonzero chisina musoro chokwadi unozochema mangwana.

Kusiyira chikoro panzira kwakafanana nokujamba chitima chichifamba iwe usati wasvika kwauri kuenda. Kugara muchitima kungasanakidza, vanhu varimo vanenge vachiita zvinhu zvisinganakidzi asi kana ukajamba muchitima uchakuvara zvakaipisisa uye hausviki kwauri kuenda. Ndizvowo zvakafanana nokusiyira chikoro panzira. Kazhinji kacho zvinokuomera kuti uwane basa. Kana ukariwana, rinenge risingabhadhari mari yawaizowana dai kuri kuti wakapedza chikoro.

Panzvimbo pokusiyira chikoro panzira, shingirira matambudziko aunosangana nawo kuchikoro. Kuita izvozvo kuchaita kuti uve munhu anotsungirira uye uchakwanisa kuzokunda matambudziko anosanganikwa nawo mumabasa.

 Zvinangwa Zvangu Pakudzidza

Chinangwa chokuenda kuchikoro ndechokuti uzokwanisa kuwana basa richaita kuti urarame uye kuzotarisira mhuri yako kana wava nemhuri. (2 VaTesaronika 3:10, 12) Wati wasarudza here basa raunoda kuzoita uye kuti ungashandisa sei nguva yaunenge uri kuchikoro kugadzirira kuti uzoita basa iroro? Kuti uone kuti zvauri kuita kuchikoro uri mugwara rakanaka, pindura mibvunzo inotevera:

  • Ndezvipi zvandinogona? (Somuenzaniso, unopindirana nevanhu here? Unonakidzwa nokushandisa maoko ako here pakuita mabasa akadai sekugadzira zvinhu zvinenge zvafa kana kuti zvimwewo? Unogona kuona dambudziko worigadzirisa here?)

  • Mabasa api angada kuti ndishandise matarenda andinawo?

  • Mabasa api anowanikwa kwandinogara?

  • Masubject api andiri kuita kuchikoro achazondibatsira kuzoita basa randiri kuda?

  • Ndezvipi zvimwe zvandingaita iye zvino zvingazondibatsira kuti ndizoita basa randiri kuda?

Yeuka kuti chinangwa chako ndechokuti paunopedza chikoro ukwanise kuita chimwe chinhu muupenyu nedzidzo yawakawana. Saka usazova munhu anongodzidza nakudzidza zvisingaperi uchitiza kuita mabasa anoitwa nomunhu mukuru.