Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Sei Ndichizvicheka-cheka?

Sei Ndichizvicheka-cheka?

 Kuzvicheka kuita sei?

 Ndeimwe yenzira yokuda kuzvirwadzisa uchizvicheka nechinhu chinopinza. Vamwe vanozvipisa, kana kuzvikuvadza kana kuzvirova. Nyaya iyi iri kutaura nezvekuzvicheka-cheka asi mazano arimo anobatsira vanozvikuvadza nenzira dzakasiyana-siyana.

 Ichokwadi here kana kuti inhema?

  1.   Vasikana chete ndivo vanozvicheka-cheka.

  2.   Kana uchizvicheka-cheka unenge uchiputsa mutemo uri pana Revhitiko 19:28 unoti: “Musacheka-cheka miviri yenyu.”

 Mhinduro dzakarurama:

  1.   Inhema. Kunyange zvazvo vasikana vari ivo vanonyanya kuva nedambudziko iri, vakomanawo vanozvicheka-cheka kana kuzvikuvadza nedzimwe nzira.

  2.   Inhema. Revhitiko 19:28 inotaura nezvetsika dzechihedheni dzaiitwa kare kwete kuzvicheka-cheka kuri kutaurwa nezvako munyaya ino. Asi tikatarisa mutemo wacho tinobva taona kuti Musiki wedu ane rudo haadi kuti tizvikuvadze.​—1 VaKorinde 6:12; 2 VaKorinde 7:1; 1 Johani 4:8.

 Sei vanhu vachizvicheka-cheka?

 Mashoko echokwadi ndeapi?

 Vanhu vanozvicheka-cheka . . .

  1.   kuti vaderedze kushushikana kwavanoita.

  2.   nokuti vanenge vachida kuzviuraya.

 Mhinduro yakarurama: A. Vanhu vakawanda vanozvicheka-cheka vanenge vasingadi kufa. Vanenge vachida kupedza kushushikana kwavanenge vachiita.

 Ona zvakataurwa nevamwe vechiduku nezvekuzvicheka-cheka kwavaiita.

 Celia: “Zvaiita kuti ndinzwe kurerukirwa.”

 Tamara: “Ndaiona sokuti ndizvo zvaipedza dambudziko rangu. Kurwadziwa kwokuzvicheka-cheka kwaiva nani kudarika kwokushushikana.”

 Carrie: “Ndakanga ndisingafariri kusurukirwa. Pandaizvicheka-cheka pfungwa dzangu dzaibva dzakanganwa kushushikana kwandaiita ndotanga kufunga kurwadziwa kwandaiita.”

 Jerrine: “Nguva dzose dzandaizvicheka-cheka pfungwa dzangu dzaibva dzatadza kuziva zvakanga zvichiitika uye ndakanga ndisingachanetseki nematambudziko angu. Ndaizvifarira.”

 Ungaita sei kana uine dambudziko iri?

 Kunyengetera kuna Jehovha Mwari ndicho chinhu chinokosha kuti ukunde dambudziko iri. Bhaibheri rinoti: ‘Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose paari, nokuti iye ane hanya newe.’—1 Petro 5:7.

 Zvaungaita: Tanga nokuita minyengetero mipfupi, zvakadai sokungoudza Jehovha kuti, “Ndibatsirei.” Nokufamba kwenguva uchakwanisa kutaura zvakawanda wodurura zvose zvinokunetsa kuna “Mwari wokunyaradza kwose.”—2 VaKorinde 1:3, 4.

 Kunyengetera hakuiti kuti dambudziko rinyangarike. Unenge uchinyatsotaura nababa vako vokudenga avo vanovimbisa kuti: “Chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata zvakasimba noruoko rwangu rworudyi rwokururama.”—Isaya 41:10.

 Vakawanda vaiva nedambudziko rokuzvicheka-cheka vakanyaradzwa pashure pokunge vataura nevabereki vavo kana kuti nomumwe munhu mukuru wavanovimba naye. Ona zvakataurwa nevamwe vechiduku vatatu vakaita izvozvo.

 Mibvunzo yokufunga nezvayo

  • Kana uchida kubatsirwa ndiani waungataura naye?

  • Paunenge uchinyengetera kuna Jehovha Mwari nezvenyaya iyi ungamuudza kuti kudii?

  • Ndedzipi nzira mbiri (kwete dzokuzvikuvadza) dzaungashandisa kuti uderedze stress uye usanyanya kuzvidya mwoyo?