Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingaita Sei Kuti Ndisaongororwa Zvese Zvese Zvandinoita?

 Nei vabereki vachida kungoongorora zvese zvese zvandinoita?

 Vabereki vako vangati vanodaro nekuti vane hanya newe. Asi iwewe unoona sekuti vari kuda kungoziva zvinhu zvisinei navo. Semuenzaniso:

  •   “Dhedhi vangu vanotora foni yangu vobva vanditi ndivape password yangu, votanga kuverenga mameseji ese anenge arimo,” anodaro mumwe musikana ari kuyaruka anonzi Erin. “Kana ndikaramba, vanoona sekuti pane zvandiri kuda kuvavanzira.”

  •   Denise uyo achangoti pfuurei makore 20, anoyeuka mhamha vake vachiongorora bhiri refoni. Anoti: “Vaitarisa nhamba dzese dzandaifona pafoni yacho, vondibvunza kuti ndedzaani uye kuti ndakataura nyaya dzei nemunhu wacho.”

  •   Mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Kayla, anoti mhamha vake vakamboverenga zvaiva mune rimwe diary rake. “Raiva nezvinhu zvakasiyana-siyana zvaitika muupenyu hwangu, uye zvimwe zvacho zvaiva nechekuita navo! Kubva ipapo ndakabva ndasiyana nezvekunyora mudiary.”

 Zvaunofanira kuziva: Ibasa revabereki vako kuziva zviri kuitika kwauri, uye haungakwanisi kuudza vabereki vako pekugumira pakuita basa iroro. Uri kuona sekuti pamwe pacho vanozonyanyawo here? Pamwe ndizvo. Asi chinofadza ndechekuti pane zvaunogona kuita kuti usazviona saizvozvo.

 Zvaungaita

 Buda pachena. Bhaibheri rinotikurudzira kuti tive “vakatendeseka muzvinhu zvose.” (VaHebheru 13:18) Ita zvinoita kuti uve akatendeseka kuvabereki vako. Paunowedzera kuva akatendeseka uye uchivabudira pachena, izvozvo zvinogona kuita kuti vasade kugara vachiongorora zvese zvese zvaunoita.

 Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vanovimba newe here? Unosvika pamba nenguva here? Unoita kuti vasaziva shamwari dzako here? Unovavanzira zvaunoita here?

  “Ndinofanirawo kuita zvinenge zvataurwa nevabereki vangu. Hapana chandinovavanzira. Ndinovaudza chero chavanenge vachida kuziva, uye izvozvo zvinoita kuti vavimbe neni uye vasanyanya kutarisa zvese zvese zvandinoita.”​—Delia.

 Iva nemwoyo murefu. Bhaibheri rinoti: “Rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini.” (2 VaKorinde 13:5) Zvinotora nguva kuti vabereki vako vazovimba newe, asi unenge washandira zviripo.

 Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vakambovawo pazera rekuyaruka. Unofunga kuti izvozvo zvinoita kuti vabereki vako vade kuziva zvakawanda sei pamusoro pezviri kuitika muupenyu hwako?

 “Ndinofunga kuti vabereki vanoyeuka zvikanganiso zvavakamboita, saka vanenge vasingadi kuti vana vavo vari kuyaruka vaitewo zvikanganiso zvakadaro.”​—Daniel.

 Funga kuti vanonzwa sei. Edza kuona zvinhu semaonero anoita vabereki vako. Bhaibheri rinotaura kuti mukadzi anokwanisa ‘anotarisa zvinoitwa muimba yake’ uye baba vakanaka vanorera vana vavo “mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.” (Zvirevo 31:27; VaEfeso 6:4) Kuti vaite izvozvo, vanotofanira kuziva zviri kuitika muupenyu hwako.

 Zvekufunga nezvazvo: Kudai waiva mubereki, nekuziva kwawava kuita zvinoitwa nevari kuyaruka, waizorega here kubvunza mwana wako kuti uzive zviri kuitika kwaari?

  “Kana uri pazera rekuyaruka, zvinoita sekuti vabereki vako ‘vanoda kungoziva zvese zvese nezvisinei navo.’ Asi iye zvino semunhu ati kurei, ndava kuziva chinoita kuti vabereki vadaro. Vanenge vachitoratidza kuti vanokuda.”​—James.