Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingaita Sei Kana Ndiine Depression?

Ndingaita Sei Kana Ndiine Depression?

 Kuziva zvekuita kunogona kukubatsira kuti unzwe zviri nani!

 Ungaitei?

 Funga nezvemienzaniso yezvinhu zvinotevera zvinogona kuitika:

 Hapana chichanakidza Jennifer. Mazuva ese anongoerekana atanga kuchema zvisingadzoreki pasina kana chikonzero. Haadi zvekutandara nevamwe uye haachanyanyi kudya. Haachabatwi nehope uye haachakwanisi kuisa pfungwa pane zvinenge zvichiitika. Jennifer anozvibvunza kuti: ‘Chii chiri kuitika kwandiri? Izvi zvichazombopera here?’

 Mark aimbova mukomana anoteerera uye anogona chikoro. Asi iye zvino haachafariri chikoro uye haachanyatsogona sezvaaimboita. Uyewo haachafariri mitambo yekuchikoro yaaimboita. Shamwari dzake hadzisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika kwaari. Vabereki vake vari kunetseka. Zvichapera here kana kuti zvichatoenderera?

 Unombonzwawo sezvinoitwa naJennifer kana kuti Mark here? Kana uchimbonzwawo saizvozvo ungaitei? Unogona kumboedza kuita zvinhu zviviri zvinotevera:

  1.   Edza kungoshingirira

  2.   Taura nemumwe munhu mukuru waunovimba naye

 Kuita zviri paA kungaita sekuri nani, kazhinji kana uchinzwa usingadi zvekutaura nevanhu. Asi ndizvo zvinonyatsobatsira here? Bhaibheri rinoti: “Vaviri vari nani kupfuura mumwe chete . . . nokuti kana mumwe wavo akawa, mumwe wacho anogona kusimudza mumwe wake. Asi chii chingaitika kana mumwe chete akawa pasina mumwe angamusimudza?”—Muparidzi 4:9, 10.

 Muenzaniso: Ngatitii warasika munharaunda inozivikanwa kuti izere matsotsi. Kwasviba, uye kwese kwese uri kungoona vanhu vausingambozivi. Ungaita sei pakadaro? Unogona kutsvaga wega kwauri kuda kuenda. Asi hazvisi nani here kuti ubvunze mumwe munhu waunovimba naye?

 Manzwiro anoita munhu kana aine depression akada kufanana nekufamba munharaunda ine matsotsi. Dzimwe nguva unogona kungonzwa kusurukirwa kwekanguva kadiki, uye zvinogona kungopera zvega. Asi kana kusurukirwa kwacho kukaramba kuchienderera, zvakanaka kuti utsvage rubatsiro.

 ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu anozviparadzanisa nevamwe . . . acharwa nouchenjeri hwose hunobatsira.”—Zvirevo 18:1.

 Chakanakira kuita zviri paB, ndechekuti kana ukataura nemubereki wako kana kuti mumwe munhu mukuru waunovimba naye, uchawana mazano anobatsira nekuti vanogona kunge vakambosanganawo nedambudziko iroro.

 Ungafunga kuti: ‘Vabereki vangu havangambonzwisisi kuti ndiri kunzwa sei!’ Asi une chokwadi nazvo here? Kunyange zvazvo zvavakasangana nazvo pavaiyaruka zvakasiyana nezvauri kusangana nazvo, manzwiro avaiita anogona kunge akatofanana neako. Vanogona kutokuudza zvinokubatsira!

 ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Hapana here uchenjeri pakati pevakura nokunzwisisa mukuwanda kwemazuva?”—Jobho 12:12.

 Chidzidzo: Kana ukataura zviri kukunetsa kumubereki wako kana kuti kune mumwe munhu mukuru waunovimba naye, uchawana mazano anobatsira.

Kuva nedepression kwakafanana nekurasika munzvimbo inotyisa. Kuti uzive kwauri kuda kuenda, unofanira kutobvunza

 Ko kana zvichitoda chiremba?

 Kana uchigara wakasurukirwa mazuva ese, unogona kunge uchirwara. Inogona kunge iri depression inotoda chiremba.

 Kuvana vari kuyaruka, clinical depression yakada kufanana nezvinyamusi zvinowanzoitwa nevari kuyaruka, uye inowanzotora nguva yakati rebei. Saka kana uchinyanya kusuruvara uye zvichitora nguva yakati rebei, wadii kutaura nevabereki vako kuti umbonoonekwa nachiremba?

 ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Vanhu vakagwinya havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda.”​—Mateu 9:12.

 Kana ukanzi nachiremba une depression yakanyanyisa, haufaniri hako kunyara nazvo. Chirwere ichi chinobata vechidiki vakawanda, uye chinorapika! Shamwari dzako dzechokwadi hadzizokurasi.

 Zano: Iva nemwoyo murefu. Kupora kunotora nguva, saka ziva kuti mamwe mazuva unogona kumbofara, asiwo mamwe unogona kumbosuwa. a

 Zvaungaronga kuita

 Pasinei nekuti unofanira kurapwa here kana kuti kwete, kana uchigara wakasurukirwa, pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti unzwe zviri nani. Semuenzaniso, kugara uchiekisesaiza, kudya zvine utano, uye kuwana nguva yakakwana yekurara, zvinogona kuita kuti unzwe zviri nani. (Muparidzi 4:6; 1 Timoti 4:8) Chimwewo chinogona kukubatsira, kuva nekadiary kaunogona kunyora manzwiro aunoita, zvaungaita kuti unzwe zviri nani, zvinhu zviri kukudzorera kumashure uye zvinhu zvauri kubudirira kuita.

 Pasinei nekuti uri kurwara neclinical depression here kana kuti zvangoitikawo kuti uri panguva yakaoma, yeuka izvi: Kuti ukunde depression, bvuma kubatsirwawo nevamwe uye ita zvimwe zvinhu zvinoita kuti unzwe zviri nani.

 Mavhesi eBhaibheri anogona kubatsira

  •  “Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo, anoponesa vaya vakadzvinyirirwa.”​—Pisarema 34:18.

  •  “Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira. Haazombobvumiri munhu akarurama kuti azununguke.”​—Pisarema 55:22.

  •  “Ini, Jehovha Mwari wako, ndakabata ruoko rwako rworudyi, Ndini ndiri kuti kwauri, ‘Usatya. Ini ndichakubatsira.’”​—Isaya 41:13.

  •  “Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera.”​—Mateu 6:34.

  •  “Kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari . . . uye rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose rucharinda mwoyo yenyu.”​—VaFiripi 4:6, 7.

a Kana uchimbova nepfungwa dzekuda kuzviuraya, chibva watotsvaga rubatsiro kumunhu mukuru waunovimba naye. Kuti uwane mamwe mashoko, ona zvikamu 4 zvakanzi Nyaya iri pakavha kutangira panoti “Chandinoraramira Chii?” muMukai! yaMay 2014.