Enda pane zvauri kuda

VECHIDUKU VANOBVUNZA KUTI

Ndagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?

Ndagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?

Unofanira kutanga wanyatsozviongorora usati wapindura mubvunzo uyu. Somuenzaniso imbofunga zvinhu zvinotevera:

Mabatiro aunoita vamwe

Unobata sei vabereki vako, vanin’ina, vakoma, kana hanzvadzi dzako? Unombotadza kuzvidzora here paunenge uchitaura navo, zvokuti pane dzimwe nguva unombotaura mashoko akashata kana kuti okunyomba paunenge uchida kuburitsa zviri pamwoyo wako? Ko ivo vanoti kudii nezvako panyaya iyi? Mabatiro aunoita vanhu vomumhuri anoratidza mabatiro auchaita munhu waucharoorana naye.​—VaEfeso 4:31.

Maonero aunoita zvinhu

Une maonero akanaka here kana kuti akaipa? Uri munhu anonzwisisa here kana kuti uri chandagwinyira? Uri munhu anobhabhauka here kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka? Une mwoyo murefu here? Kudzidzira iye zvino kuva neunhu hwakanaka hunotaurwa pana VaGaratiya 5:22, 23 kuchakubatsira kuti uzova baba kana kuti amai vemba vakanaka.

Mashandisiro aunoita mari

Unoshandisa sei mari? Unogara uri muzvikwereti here? Unogona kuchengetedza basa here? Kana usingagoni, chii chinoita kuti zvidaro? Imhaka yebasa racho here? Munhu waunoshandira here? Kana kuti une unhu kana kuti zvimwe zvaunoita zvaunofanira kugadzirisa? Kana uchitadza kushandisa zvakanaka mari yako, unozozvikwanisa sei kana wava nemhuri?—1 Timoti 5:8.

Kunamata kwako

Kana uri mumwe weZvapupu zvaJehovha, ndezvipi zvauri kuita kuti urambe uine ukama hwakanaka naMwari? Unoverenga Shoko raMwari zuva nezuva here, uchiparidza uye unovawo nezvaunoita here pamisangano yechiKristu? Munhu waucharoora anoda munhu akasimba panyaya dzokunamata.​—Muparidzi 4:9, 10.

Paunowedzera kunzwisisa zvauri, zvichakuitira nyore kuwana munhu anokubatsira kuti uwedzere kuita zvakanaka.