Enda pane zvauri kuda

Ko Kana Chikoro Chichindiomera?

Ko Kana Chikoro Chichindiomera?

Unofanira kuita izvi

 Ona zvakanakira kudzidza. Imbovhura pfungwa dzako. Iye zvino unogona kuona sokuti zvinhu zvakawanda zvauri kudzidza hazvishandi muupenyu hwako. Zvinogona kunge zvakadaro hazvo, asi kudzidza zvinhu zvakasiyana-siyana kuchakubatsira kuti unzwisise zvinhu muupenyu. Zvichakubatsira kuti uve “zvinhu zvose kuvanhu vemarudzi ose,” wova nounyanzvi hwokutaura nevanhu vane zivo yakasiyana-siyana uye vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana. (1 VaKorinde 9:22) Chinonyanya kukosha ndechokuti uchakwanisa kuwedzera unyanzvi hwako hwokushandisa pfungwa, chinova chinhu chinokosha chichazokubatsira mune ramangwana.

Kubudirira kuchikoro kwakafanana nokuvhura nzira musango rakati zvii. Unogona kubudirira kana ukashandisa maturusi chaiwo

 Ona zvakanakira mudzidzisi wako. Kana uchifunga kuti mudzidzisi wako anobhowa, edza kufunga nezvezvaari kudzidzisa kwete zvaari. Yeuka kuti mudzidzisi wako anogona kunge akadzidzisa vamwe vana vakawanda lesson yamuri kuita. Saka zvinogona kumuomera kuti arambe achinakidzwa nokudzidzisa kana zvichienzaniswa nemadzidzisiro aaiita mazuva okutanga.

 Zano: Nyora manotsi, kumbira kuti mudzidzisi wako awedzere kukutsanangurira zvausiri kunzwisisa, asi zviite noruremekedzo. Ratidza kuti uri kunakidzwa nelesson yacho. Kuita izvi kuchaita kumudzidzisi atange kunakidzwawo.

 Usazviona seusingabatsiri. Chikoro chinogona kubudisa matarenda anga akavanzwa. Pauro akanyorera Timoti kuti: ‘Kuchidzira chipo chaMwari chiri mauri sezvinoitwa moto.’ (2 Timoti 1:6) Izvi zvinoratidza kuti Timoti akanga apiwa chipo chomudzimu mutsvene. Asi “chipo” chake chaifanira kushandirwa kuti chibude. Zviri pachena kuti kugona muchikoro hachisi chipo chinongoerekana chapiwa munhu naMwari. Asi kuti mumwe nomumwe ane tarenda rake. Chikoro chinogona kukubatsira kuti uone matarenda awanga usingazivi kuti unawo uye wobva watoashandisa.