Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndatyora Mutemo Wevabereki Vangu, Ndoita Sei?

 Mhuri dzese dzine mitemo, yakadai sekuti mwana anofanira kunge ava pamba nguvai, mashandisiro aanoita foni, tsika dzaanofanira kuva nadzo, nezvimwewo.

 Ko kana ukatyora mutemo wevabereki vako? Haugoni kuchinja zvinenge zvaitika, asi unogona kuedza kuita kuti zvinhu zvisawedzere kuipa. Nyaya ino ichakuratidza kuti ungazviita sei.

 Zvausingafaniri kuita

 •   Kana vabereki vako vasiri kuziva kuti wakatyora mutemo wavakakupa, unogona kuva pamuedzo wekuvhara-vhara nyaya yacho.

 •   Kana vasiri kuziva kuti une mutemo wawakatyora, unogona kunzwa uchida kupa tuzvikonzero kana kuti kuda kupa mumwe munhu mhosva.

 Kuita izvi hakuzokubatsiri. Nei? Nekuti kuvharidzira zvakaitika kana kuti kupa tuzvikonzero zvinhu zvinoitwa nevana. Zvinongoratidza vabereki vako kuti hausati wakura.

 “Kunyepa hakubatsire. Nekufamba kwenguva chokwadi chichabuda pachena uye chirango chauchazopiwa chinenge chakura kupfuura kudai wakangotaura chokwadi pakutanga.”—Diana.

 Zvaungaita

 •   Bvuma mhosva yako. Bhaibheri rinoti: “Munhu anofukidza zvivi zvake haazobudiriri, asi wese anoreurura ozvisiya achanzwirwa tsitsi.” (Zvirevo 28:13) Vabereki vako vanoziva kuti unombotadzawo. Asi havadi kuti uvanyepere.

   “Vabereki vako vachakunzwira tsitsi kana ukavaudza chokwadi. Kana ukataura chokwadi sezvachiri, vachawedzera kuvimba newe.”—Olivia.

 •   Kumbira ruregerero. Bhaibheri rinoti: “Pfekai kuzvininipisa.” (1 Petro 5:5) Zvinotoda kuzvininipisa kuti munhu ati “ndine urombo” uye kuti asape tuzvikonzero.

   “Munhu anoramba achipa tuzvikonzero anokanganisa hana yake zvekuti inopedzisira isisarove. Nekufamba kwenguva anenge asisanetseke nekuita zvinhu zvakaipa.”—Heather.

 •   Bvuma kurangwa. Bhaibheri rinoti: “Teererai kurayirwa.” (Zvirevo 8:33) Pane kuramba uchingochema-chema, teerera zvaunenge warambidzwa kuita nevabereki vako.

   “Ukaramba uchigunun’una uchatowedzera chirango chako, uye nyaya yacho inobva yaita hombe. Edza kubvuma chirango chaunenge wapiwa, uye usanyanye kufunga nezvezvinhu zvaunenge usisakwanisi kuita.”—Jason.

 •   Shanda nesimba kuti vabereki vako vavimbezve newe. Bhaibheri rinoti: “[Bvisai] unhu hwekare hunoenderana nemararamiro amaimboita uye huri kuodzwa maererano nekuchiva kwahwo kunonyengera.” (VaEfeso 4:22) Ramba uchiita zvakanaka, kuti vakwanise kukuvimba.

   “Kana ukaramba uchiita zvisarudzo zvakanaka, vabereki vako vachaona kuti hauzodzokorori zvawakakanganisa, uye vachapedzisira vava kuvimba newe zvekare.”—Karen.

 ZVAUNOGONA KUITA: Ita zvakawanda kupfuura zvavanenge vakakuudza kuti uite. Semuenzaniso, kana paine kwawaenda, unogona kufonera vabereki vako uchivaudza kuti wava kudzoka, kunyange usiri kunokoka kudzoka. Izvi zvichaita kuti uite seuri kuvaudza kuti, ‘Ndinoda kuti muvimbe neni zvekare.’