Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Yekunwa Doro?

 Bhaibheri harirambidzi kunwa doro zvine mwero pazvinobvumirwa nemutemo. Asi rinorambidza kudhakwa.​—Pisarema 104:15; 1 VaKorinde 6:10.

 Ko ukanzwa uchida kunwa asi usingabvumirwi nemutemo kana kuti vabereki vako vasingakubvumiri?

 Funga zvingazoitika

 Vamwe vezera rako vangaona sekuti pasina kunwira nwira hapana mafaro. Asi chii chinogona kuzoitika kana wapedza kunwira nwira?

  •  Kunetsana nemapurisa. Zvichienderana nekwaunogara, kana ukanwa doro usingabvumirwi nemutemo, unogona kubhadhariswa faindi, kuwanirwa mhosva, kutorerwa chitambi, kunzi uite basa munharaunda yaunogara, kana kuti kuvharirwa mujeri.​—VaRoma 13:3.

  •  Kusvibisa zita rako. Doro rinoita kuti munhu ashaye nyadzi. Kana wadhakwa unogona kutaura kana kuti kuita zvinhu zvaunozodemba. (Zvirevo 23:31-33) Zvaunoita zvinogona kusvibisa zita rako kwenguva refu nekuti makore ano kwava nenzira dzakawanda dzekutumirana nadzo mashoko, mapikicha uye mavhidhiyo.

  •  Kutadza kuzvidzivirira. Doro rinogona kukusiya usingachakwanisi kuzvidzivirira pavanhu vanoda kukurwisa kana kuti kukushungurudza panyaya dzebonde. Rinogonawo kuita kuti upedzisire wava kungobvuma kufurirwa nevamwe, izvo zvinogona kukuisa pangozi yakakura kana kukuita kuti uputse mutemo.

  •  Kupindwa muropa. Dzimwe tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti kana munhu akatanga kunwa achiri mudiki ari pangozi yakanyanya yekupindwa muropa nedoro kudarika anozotanga akura. Kunwira kuti usasurukirwa, ukanganwe zviri kukunetsa, kana kuti ungowanawo zvekuita kunogona kukonzera matambudziko anozokunetsa kukurira nekufamba kwenguva.

  •  Kufa. Mune rimwe remakore adarika, mumaminitsi 52 ega ega muUnited States maiitika tsaona inouraya yaikonzerwa nemunhu anotyaira akadhakwa. Pane imwe nguva, mumakore mashanu chete, vanhu vanodarika 1 500 vari pasi pemakore 21 vakafa gore negore nemhaka yetsaona dzaikonzerwa nekudhakwa. Kunyange kana iwewe usina kunwa doro, unogona kuva pangozi kana ukabvuma kutyairwa nemunhu ambonwira nwira.

 Sarudza zvauchaita

 Kana ukagara wasarudza zvauchaita, unogona kudzivisa ngozi kana kuti kurasikirwa nezvinhu zvinokosha izvo zvingakonzerwa nekunwa doro.

 Zvinotaurwa neBhaibheri: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda.” (Zvirevo 22:3) Kunenge kusiri kuchenjera kunwa doro uchida kuzotyaira kana kuti uchida kuzoita basa rinoda kuti uise pfungwa dzako dzese pariri.

 Sarudza izvi: ‘Kana ndikazosarudza kunwa doro, ndichamirira kusvikira ndava kubvumirwa nemutemo uye ndava mumamiriro ezvinhu akakodzera.’

 Zvinotaurwa neBhaibheri: ‘Muri varanda kune wamunoteerera.’ (VaRoma 6:16) Kana uchingonwa nekuti waona vezera rako vachinwawo, unenge uchizviita muranda wavo. Kana ukanwira kuti ungowanawo chekuita kana kuti ukanganwe zviri kukunetsa, zvichakutadzisa kudzidza zvaunofanira kuita kuti ugadzirise matambudziko ako.

 Sarudza izvi: ‘Handizoregi vezera rangu vachindimanikidza kunwa doro.’

 Zvinotaurwa neBhaibheri: “Usava mumwe wevanonwisa.” (Zvirevo 23:20) Kutamba neshamwari dzakaipa kunogona kuita kuti utadze kuita zvawakasarudza. Unenge wazviisa pangozi kana ukava pakati pevanhu vanodhakwa.

 Sarudza izvi: ‘Handizomboiti tsika nditsikewo nevanhu vanodhakwa.’