Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 2: Kugadzirira Kubhabhatidzwa

 Kana uri kurarama zvinoenderana nemitemo yeBhaibheri uye uchiita kuti ushamwari hwako naMwari hurambe hwakanaka, zvichida wavakufunga nezvekubhabhatidzwa. Ungaziva sei kana zvava kuita kuti ubhabhatidzwe? a

Zviri munyaya ino

 Ndinofanira kuva neruzivo rwakawanda sei?

 Kuti munhu akwanise kuzobhabhatidzwa hazvirevi kuti anofanira kubata nemusoro mavhesi sezvinoita munhu anenge achida kunonyora bvunzo dzekuchikoro. Asi unofanira kushandisa ‘pfungwa dzako’ kuti uve nechokwadi mumwoyo mako kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi. (VaRoma 12:1) Semuenzaniso:

 Ndinofanira kunge ndichiitei?

 Kuti ubhabhatidzwe hazvirevi kuti hauchafaniri kukanganisa. Asi unofanira kuratidza kuti unonyatsoda ‘kubva pane zvakaipa, woita zvakanaka.’ (Pisarema 34:14) Semuenzaniso:

 •   Uri kurarama zvinoenderana nemitemo yaJehovha here?

   Bhaibheri rinoti: “Rambai muine hana yakanaka.”—1 Petro 3:16.

   Zvibvunze kuti: ‘Ndiri kuratidza here kuti “simba rangu rekunzwisisa” “rakadzidziswa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa”?’ (VaHebheru 5:14) ‘Pane pandinoyeuka here pandakakwanisa kuramba kufurirwa nevezera rangu kuita zvakaipa? Ndakasarudza shamwari dzinondikurudzira kuita zvakanaka here?’—Zvirevo 13:20.

   Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Ndingadzidzisa Sei Hana Yangu?

 •   Unoziva here kuti uchazvidavirira kuna Jehovha pamusana pezvaunoita?

   Bhaibheri rinoti: “Mumwe nemumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.”—VaRoma 14:12.

   Zvibvunze kuti: ‘Ndiri munhu akatendeseka anotaura chokwadi here?’ (VaHebheru 13:18) ‘Ndinobvuma here zvandinokanganisa kana kuti ndinoedza kuzvivanza kana kuti kupomera vamwe?’—Zvirevo 28:13.

   Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Ndingaita Sei Kana Pane Zvandakanganisa?

 •   Uri kuramba uine ushamwari hwakanaka naJehovha here?

   Bhaibheri rinoti: “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”—Jakobho 4:8.

   Zvibvunze kuti: ‘Ndiri kuitei kuti ndiswedere pedyo naJehovha?’ Semuenzaniso, ‘Ndinoverenga Bhaibheri kakawanda sei?’ (Pisarema 1:1, 2) ‘Ndinogara ndichinyengetera here?’ (1 VaTesaronika 5:17) ‘Ndinotaura zvinhu sezvazviri here pandinonyengetera? Shamwari dzangu ishamwariwo dzaJehovha here?’—Pisarema 15:1, 4.

   Unoda kubatsirwa here? Ona nyaya yakanzi “Bhaibheri Ringandibatsira Sei?—Chikamu 2: Nakidzwa Nekuverenga Bhaibheri” uye imwe yakanzi “Nei Ndichifanira Kunyengetera?

 ZANO: Kuti ubatsirwe kugadzirira kubhabhatidzwa, verenga chitsauko 37 chebhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2. Tarisawo mibvunzo iri papeji 308 kusvika 309.

a Verenga nyaya inoti “Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 1,” iyo inotaura zvinorehwa nekuzvitsaurira kuna Mwari uye kubhabhatidzwa uye kuti zvakakosherei.