Zvaunogona kuita

Chokutanga, chaunofanira kuziva ndechokuti pasinei nekuti shamwari dzako dziri kuitei, iwe uchakohwa zvaunodyara.

Chechipiri, ziva kuti muedzo upi waunoona kuti unogona kukukunda.

Chinotevera, zvibvunze kuti, ‘Muedzo uyu unowanzouya ndiri kupi?’ (Kuchikoro? Kubasa? Kana kuti imwewo nzvimbo?) Kuziva izvi kunogona kukubatsira kuti unzvenge muedzo iwoyo.

Parizvino, wava kukwanisa kuita chimwe chinhu. Chaunofanira kutanga kuita kufunga kuti zvii zvaungaita kuti uderedze nguva yaunopedza uri pane vanhu vanoita kuti upinde mumuedzo. (Somuenzaniso: Pamunenge mapedza chikoro kana ukagara uchisangana nevaunodzidza navo vachikufurira kuti usvute fodya, unogona kuchinja nzira kuitira kuti usasangana navo.) Chokwadi chiripo ndechokuti: Kana munhu achiti ishamwari yako iye achikufurira kuita zvakaipa haisi shamwari yako chaiyo.

Kana ukakurirwa nemuedzo, unenge wava muranda wokuita zvinodiwa nenyama yako

Kutaura zvazviri, haukwanisi kunzvenga miedzo yose. Uchaona kuti, unogona kuzosangana nemumwewo muedzo wakakura, zvimwe wawanga usingambotarisiri. Ungaita sei pakadaro?

Chinokosha kugara wakagadzirira!

Funga izvi: Jesu aiziva zvaaifanira kuita nezvaaisafanira kuita panyaya dzetsika. Aiva akatsidza kuti aizoteerera Baba vake nguva dzose. (Johani 8:28, 29) Saka chinokosha kugara waziva paumire.

Basa rokuita. Unofunga kuti zvikonzero zvipi zviviri zvinoita kuti ude kudzivisa muedzo waunonyanya kusangana nawo, uye zvinhu zvipi zviviri zvauchaita kuti ukunde muedzo iwoyo?

Ungabvumirei kuti vamwe vanhu vaite zvavanoda newe? Ita somunhu mukuru woita zvinhu zvaunoziva kuti zvakarurama. (VaKorose 3:5) Uye nyengetera kuti urambe uchiita zvakarurama.—Mateu 6:13.