Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingadzora Sei Hasha Dzangu?

Ndingadzora Sei Hasha Dzangu?

 Mibvunzo panyaya yehasha

 •  Unowanzoita hasha kakawanda sei?

  •  handimboiti hasha

  •  pano neapo

  •  zuva nezuva

 •  Paunoita hasha unogumbuka zvakadii?

  •  kwete zvakanyanya

  •  zvingoriwo pakati nepakati

  •  ndinovira nehasha

 •  Ndiani anonyanya kuita kuti uite hasha?

  •  mubereki

  •  munin’ina, mukoma kana kuti hanzvadzi

  •  shamwari

 Kana uchida kudzora hasha dzako, nyaya ino ichakubatsira! Chokutanga, funga kuti zvakanakirei kuti urambe wakadzikama kana wagumburwa.

 Nei zvichikosha kudzidzora?

 Utano hwako. Zvirevo 14:30 inoti: “Mwoyo wakadzikama upenyu hwomuviri wenyama.” Uyewo, bhuku rinonzi Journal of Medicine and Life rinoti, “hasha dzinogona kukonzera chirwere chemwoyo.”

 Shamwari dzako. Bhaibheri rinoti: “Usashamwaridzana nomunhu asingatani kutsamwa; uye usafambidzana nomunhu ane hasha kwazvo.” (Zvirevo 22:24) Saka kana uri munhu asingatani kutsamwa, usashamisika kana vanhu vachiramba kutamba newe. Musikana anonzi Jasmine akati, “Kana usingagoni kudzora hasha dzako, uchatadza kuwana shamwari dzakanaka.”

 Unhu hwako. Ethan ane makore 17 akati, “Kana uchikurumidza kugumbuka, vamwe vachazviona uye vachange vava kutoziva kuti uri munhu wehasha.” Zvibvunze kuti, ‘Ndinoda kuti vamwe vandione semunhu akaita sei? Semunhu anoda zvekugarisana nevamwe zvakanaka here kana kuti semunhu asingatani kuputika nehasha?’ Bhaibheri rinoti: “Munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo, asi asingashiviriri anokwidziridza upenzi.”​—Zvirevo 14:29.

Hapana anofarira kutamba nemunhu asingatani kuputika nehasha

 Zvaungaita

 Inzwa zvinotaurwa nemavhesi aya uye zvakataurwawo nevamwe vechiduku wozvibvunza mibvunzo iripo.

 •   Zvirevo 29:22: “Munhu asingatani kutsamwa anomutsa kukakavara, uye munhu anoda hasha anodarika kazhinji.”

   “Pandakanga ndiine makore 13, ndainetseka nenyaya yehasha. Vanatete nanababamunini vangu ndiro dambudziko ravainarowo. Saka taingoti ndezvedzinza.”​—Kerri.

   Ndiri munhu asingatani kutsamwa here? Kana ndichizvirova dundundu pamusana pezvakanaka zvandinenge ndaita, zvine musoro here kuti pandinozotadza kudzora hasha dzangu ndibve ndati ndezvedzinza?

 •   Zvirevo 15:1: “Mhinduro, kana iri nyoro, inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.”

   “Chinokosha ndechokuti udzidze kuzvidzora. Kana ukava munhu munyoro woramba uchiita zvakanaka, nyaya yokudzora hasha haizombokunetsi.”​—Daryl.

   Chii chinotanga kuuya mumusoro pandinotsamwiswa? Nei zvichikosha kuva nemafungiro akanaka ndisati ndapindura?

 •   Zvirevo 26:20: “Kana pasina huni, moto unodzima.”

   “Pandinopindura mumwe munhu zvakanaka, zvinobva zvaita kuti munhu iyeye adzikame, zvoita kuti titaure tisina hasha.”​—Jasmine.

   Zvandinotaura kana kuti zvandinoita zvingawedzera sei chimoto?

 •   Zvirevo 22:3: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda, asi vasina zivo vanongopfuura havo vorangwa.”

   “Dzimwe nguva ndinoona zviri nani kumbosuduruka uye pava paya, pandinenge ndagadzikana ndozoona kuti ndingagadzirisa sei dambudziko racho.”​—Gary.

   Kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ndepapi paungasuduruka, asi uchizviita nenzira yokuti vamwe havaoni sokuti waramwa?

 •   Jakobho 3:2: “Tose tinokanganisa kazhinji.”

   “Hazvina kuipa kuti tizvidembe kana tichinge takanganisa, asi kukanganisa ikoko kunotipawo chidzidzo. Tinofanira kubva tagadzirisa zvacho zvatakakanganisa totsidza kuti hatizozvidzokorori futi.”​—Kerri.

 Zano: Zviudze kuti mumwedzi uri kutevera, kana ndikagumburwa nemumwe munhu ndichada kuzvidzora. Nyora mudhayari woona kuti uri kuzvikwanisa here.