Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingapedza Sei Homuweki Yangu?

 “Zvinonetesa chaizvo kusvika na1 dzeusiku wakamuka uchiita homuweki. Unenge uchingofunga kunorara.”—David.

 “Dzimwe nguva ndaisvika na4:30 mangwanani ndakamuka ndichiverenga, uye ndomuka na6 mangwanani kuti ndiende kuchikoro. Zvaive zvakaoma!”—Theresa.

 Homuweki yako iri kukuwandira here? Kana zvakadaro, nyaya ino ichakubatsira kuti wodini.

 Nei vadzidzisi vachipa homuweki?

 Kuwedzera pane zvimwewo, homuweki . . .

 •   inowedzera ruzivo rwako

 •   inokudzidzisa kushanda nesimba

 •   inokubatsira kuva munhu akarongeka

 •   inokubatsira kuti unyatsonzwisisa woshandisa zvaunenge wadzidza mukirasi a

 “Vadzidzisi vanopa homuweki kuti vave nechokwadi chekuti vadzidzi vachashandisa zvavadzidza, pane kuti zvipinde neimwe nzeve zvobuda neimwe.”—Marie.

 Semuenzaniso, masvomhu nesainzi zvinorodza pfungwa dzako pakugadzirisa zvinetso. Uye nyanzvi dzinoti izvi zvinoita kuti pfungwa dzako dzishande. Saka kuita homuweki kwakafanana nekuita maekisesaizi europi!

 Kunyange usingaoni kuti homuweki yaunopiwa inokubatsira sei, unotofanira kuiita. Kunyange zvazvo usingagoni kusarudza mawandiro ehomuweki yaunopiwa, zvinofadza ndezvekuti unogona kuderedza nguva yaunotora uchiiita. Ngationei kuti ungazviita sei.

 Mazano anobatsira pakudzidza

 Kana uri kuomerwa nekupedza homuweki yako, zvimwe kushanda nesimba haisi mhinduro, asi kushanda neungwaru. Edza zvinotevera.

 •   Zano Rekutanga: Ronga paine nguva. Bhaibheri rinoti: “Zvirongwa zvemunhu anoshanda nesimba zvinoita kuti abudirire.” (Zvirevo 21:5) Ita kuti zvinhu zvako zvauchashandisa pakudzidza zvive pedyo newe kuitira kuti usaramba uchingosimuka-simuka.

   Uyewo, sarudza nzvimbo isina zvinovhiringidza. Vamwe vanoona kuti kuita homuweki vari mukamuri rine runyararo nechiedza chakanaka kunobatsira. Vamwe vanoshanda zvakanaka kana vasiri pamba, semuenzaniso kuraibhurari.

   “Kana uine bhuku rekunyorera zvawakaronga rinogona kukubatsira kuronga nguva yako nekuchenjera. Kana ukatevera purogiramu yako yekuti ibasa ripi rava kuda kuitwa uye rinodiwa riini, upenyu hwako hunova nyore.”—Richard.

 •   Zano Rechi2: Ronga basa rako. Bhaibheri rinoti: “Zvinhu zvese ngazviitike . . . Zvakarongeka.” (1 VaKorinde 14:40) Uchifunga izvozvo, sarudza kuti ibasa ripi rauchatanga kuita.

   Vamwe vanoda kutanga nezvakanyanya kuoma. Vamwe vanowana simba, kana kunzwa vakurudzirwa kana vakatanga nezvidzidzo zviri nyore. Sarudza zvinonyatsokuitira.

   “Zvinobatsira zvikuru kuronga uchinyora pasi kuitira kuti uzive zvaunoda kuita maererano nemarongero ako. Nenzira iyi unonzwa uchikwanisa kuita homuweki yako uye hazvizonyanyi kurema.”—Heidi

 •   Zano Rechi3: Usaverengera. Bhaibheri rinoti: “Shandai nesimba, musingaiti zveusimbe.” (VaRoma 12:11) Usarega zvimwe zvinhu zvichikubira nguva yekuita homuweki yako, kunyange zviya zvaunonyanya kufarira.

   Vanhu vanoverengera vangasapedza basa ravo nenguva kana kuti vanozoripedza vava kuita zvekumhanya, uye havazoiti basa ravo zvakanaka. Ukaita homuweki yako nekukasika unenge wazvibatsira kuti usazonetsekane kana kushaya mufaro.

   “Pandaiita homuweki yangu ndichangobva kuchikoro kana kuti kuita basa rechikoro ndichangoripiwa, ndaisazombonetseka uye zvaisazovhiringidza zvimwewo zvandaida kuita.”—Serina.

   ZVIMWE ZVAUNGAITA: Ita homuweki yako nguva imwe chete mazuva ese. Zvichakubatsira kuva akarongeka uye kuomerera pane zvawakaronga.

 •   Zano Rechi4: Usatsauswe. Bhaibheri rinoti: “Maziso ako anofanira kunyatsotarisa mberi.” (Zvirevo 4:25) Kuti uteerere zano iroro paunenge uchiita homuweki, dzivisa zvinhu zvinotsausa zvakadai seTV kana foni.

   Kuenda paIndaneti, uye kunyora mameseji, kunogona kuwedzera nguva yaunotora uchiita homuweki yako zvakapetwa kaviri. Asi ukaisa pfungwa dzako pahomuweki, hauzonetsekani uye unosara nenguva yekuita zvaunoda.

   “Kana uine foni, kombiyuta, zvekutambisa magemhu, uye TV, hazvisi nyore kuisa pfungwa pachinhu chimwe. Ndakaona zvichibatsira kudzima foni yangu uye kudzima zvimwe zvinhu zviri pedyo zvingangondivhiringidza.”—Joel

 •   Zano Rechi5: Iva pakati nepakati. Bhaibheri rinoti: “Kunzwisisa kwenyu ngakuzivikanwe.” (VaFiripi 4:5) Deredza kuneteswa nehomuweki nekumbozorora pazvinenge zvichidiwa. Unogona kumbofamba-famba, kuchovha bhasikoro kana kumbomhanya.

   Kana uchiri kuona sekuti homuweki yako yakawandisa, taura nevadzidzisi vako. Kana vakaona kuti uri kuedza zvechokwadi kuita zvese zvaunogona,vangangoderedza homuweki yacho.

   “Usarega kunetsekana nehomuweki kuchikushayisa mufaro. Ita zvese zvaunogona. Zvimwe zvinhu hazvidi kuzviuraya, uye homuweki ndiyo chimwe chacho.”—Julia.

 Mibvunzo yekuzvibvunza:

 •   Ndezvipi zvinhu zvandichada kushandisa kuti ndiite homuweki yangu?

 •   Inguva ipi yakandinakira kuti ndiite homuweki yangu?

 •   Ndeipi nzvimbo yakanakisisa yekuti ndinoisa pfungwa pabasa rangu?

 •   Ndingarega sei kuverengera?

 •   Ndezvipi zvinhu zvinovhiringidza zvinganditorera nguva?

 •   Ndingadzivisa sei zvinhu zvinovhiringidza, zvakadai sefoni kana zvimwewo?

 •   Ndingaratidza sei kuva pakati nepakati pakuita homuweki yangu?

 CHIYEUCHIDZO CHINOKOSHA: Iva nechokwadi chekuti unonzwisisa zvinoda kuitwa pahomuweki yako. Kana uine mibvunzo, bvunza mudzidzisi wako usati wabuda mukirasi.

a Pfungwa idzi dzakatorwa mubhuku rinonzi School Power, rakanyorwa naJeanne Schumm.