Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Chii Chingandipa Shungu Dzekuekisesaiza?

 Nei ndichifanira kuekisesaiza?

 Mune dzimwe nyika, vechidiki vari kuita nguva shoma vachiekisesaiza kana kuita zvimwe zvinhu zvinoda kushandisa simba, uye izvozvo zviri kukanganisa utano hwavo. Bhaibheri rinototaura kuti “kusimbisa muviri kunobatsira.” (1 Timoti 4:8) Funga nezvezvinhu zvinotevera:

 •   Kuekisesaiza kunokubatsira kuti ufare. Kana ukaita zvinhu zvinoda kushandisa simba, pfungwa dzako dzinobva dzabudisa mahomoni anoita kuti unzwe wakadekara uye uchifara. Vamwe vanoti kuekisesaiza utori mushonga unorapa kushungurudzika mupfungwa.

   “Kana ndikati ndichingomuka ndoenda kunomhanya, ndinokwanisa kuita zvakawanda uye ndinoswera ndichifara. Kumhanya kunoita kuti ndisasuruvara.”—Regina.

 •   Kuekisesaiza kunoita kuti uve nechimiro chakanaka. Kuekisesaiza zvine mwero kuchaita kuti muviri wako usimbe, uve neutano uye hauzozvitarisiri pasi pane vamwe.

   “Iye zvino ndiri kufara kuti ndava kukwanisa kuita ekisesaizi inonzi chin-up ka10, asi gore rakapera ndaisatombokwanisa kuiita kunyange kamwe chete! Chinonyanya kundifadza ndechekuti ndiri kuchengetedza muviri wangu.”—Olivia.

 •   Kuekisesaiza kunogona kuwedzera makore ekurarama. Kugara uchiekisesaiza kunobatsira kuti mwoyo nemapapu zvishande zvakanaka. Maekisesaizi anoita kuti ufemeruke anobatsira kuti usabatwa nechirwere chemwoyo, icho chiri kunyanya kuuraya vanhu.

   “Kana tikava nepurogiramu yekuekisesaiza, tinoratidza Musiki wedu kuti tinotenda muviri waakatipa.”—Jessica.

 Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva: Kuekisesaiza kunokubatsira pazvinhu zvakasiyana-siyana uye kunokubatsirawo kuti uzova neutano hwakanaka mune ramangwana. Mumwe musikana anonzi Tonya anoti: “Hauzombofi wakazvidemba uchiti ‘Dai hangu ndisina kuenda kunomhanya.’ Pese pandinozvipa nguva yekuekisesaiza, handimbozvidembi.”

Mota isingachengetwi zvakanaka inopedzisira yafa; ndizvo zvinoitikawo kumuviri wedu kana tikasaekisesaiza

 Chii chiri kunditadzisa kuekisesaiza?

 Zvimwe zvinhu zvingakutadzisa ndeizvi:

 •   Kushaya chido. “Kana uri wechidiki unenge uchinzwa sekuti hapana chinondiwana. Haumbofungi kuti pane paungazova nedambudziko reutano. Unofunga kuti ndezvevanhu vakwegura.”—Sophia.

 •   Kushaya nguva. “Ndinogara ndakabatikana, ndinofanira kuwana nguva yekudya nekurara, asi zvakaoma kuwana nguva yekuekisesaiza.”—Clarissa.

 •   Kushaya mari yekubhadhara gym. “Zvinodhura kuti uekisesaize, unofanira kutobhadhara mari yegym!”—Gina.

 Zvekufunga nezvazvo:

 Chii chinonyanya kukutadzisa kuekisesaiza? Zvinotoda kushanda nesimba kuti ubudirire, asi unenge washandira zviripo.

 Chii chingandibatsira kuti ndiekisesaize?

 Zvimwe zvinogona kukubatsira:

 •   Iwe pachako ndiwe unofanira kuchengetedza utano hwako.—VaGaratiya 6:5.

 •   Usapa tuzvikonzero. (Muparidzi 11:4) Semuenzaniso, haufaniri hako kutoenda kugym kuti utange kuekisesaiza. Tsvaga zvimwe zvinhu zvinosimbisa muviri zvaunofarira wogara uchizviita.

 •   Bvunzawo vamwe unzwe zvavari kuita.—Zvirevo 20:18.

 •   Ronga mazuva uye nguva yekuekisesaiza. Iva nechinangwa uye nyora pasi zvaunenge wagona kuti urambe uine chido chekuekisesaiza.—Zvirevo 21:5.

 •   Tsvaga munhu wekuekisesaiza naye. Acharamba achikukurudzira uye achikubatsira kuti usarega.—Muparidzi 4:9, 10.

 •   Pane zvinhu zvinogona kukudzosera kumashure, asi usazvibvumire kuti zvibve zvakunetesa.—Zvirevo 24:10.

 Usanyanyisa

 Bhaibheri rinoudza munhu wese kuti ‘aite zvinhu nemwero.’ (1 Timoti 3:2, 11) Saka usanyanyisa paunenge uchiekisesaiza. Kana ukanyanyisa vamwe vanozokuona semunhu anozvida zvakanyanya. Mumwe musikana anonzi Julia anoti, “Kana mukomana aine mamhasuru, asi asina njere, hapana chekuyemura paari.”

 Ngwarirawo kufurirwa. Vamwe vanonamira pamadziro mapepa anenge akanyorwa mashoko ekukurudzira akadai seekuti “Paunonzwa sekuti waparara, chibva wadzokorora futi ka10.” Izvozvo zvinogona kukukuvadza uye kuita kuti usaise pfungwa dzako ‘pazvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe’ muupenyu.—VaFiripi 1:10.

 Kuwedzera pana izvozvo, mazano akadaro anogona kutoita kuti uore mwoyo. Mumwe musikana anonzi Vera akati: “Vasikana vakawanda vanochengeta mapikicha evanhu vane miviri yavanoda, kuti varambe vaine chido chekuekisesaiza. Asi pavanozvienzanisa nevanhu vakadaro, vanopedzisira vaora mwoyo. Zviri nani kuva nechinangwa chekuva neutano hwakanaka pane kungofunga nezvechimiro chako.”