Enda pane zvauri kuda

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mosesi Anokurira kuIjipiti

EKSODHO ZVITSAUKO 1-2

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mosesi Anokurira kuIjipiti

ZVOKUITA PAKUNAMATA KWEMHURI

Mosesi Anokurira kuIjipiti

EKSODHO ZVITSAUKO 1-2

Mirayiridzo Inoshandiswa Nevabereki: Shandisai zvinhu izvi kuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete semhuri.

Mosesi Anokurira kuIjipiti