Vanhu vaairarama navo pavakaratidza kuti vaisaremekedza Mwari, Samueri akaita sei? Verenga nyaya yomuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvokuiprinda.