Verenga nyaya yaJosefa, uyo akanga ari muranda kuIjipiti asi haana kumbobvira arega kunamata Mwari. Verenga nyaya ine mifananidzo paIndaneti kana kuti mufananidzo wakaita zvokupirindwa.