Kurudzira mumwe munhu kuti arambe achishumira Jehovha, sezvakaitwa naErikana naHana avo vakakurudzira Samueri.