Batsirai vana kuti vadzidze kuti Mwari akaparadzanisa sei mvura yemuGungwa Dzvuku.