Gadzirai chidhori chinoratidza Naomi uye shamwari yake yakavimbika Rute.