Enda pane zvauri kuda

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Ukanyengetera Uchitaura Zvauri Kunyatsoda Jehovha Anokupindura

Verenga unzwe kuti Jehovha akapindura sei Gidhiyoni paainyengetera achinyatsotaura zvaaida.