Enda pane zvauri kuda

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Hana Akabatsira Samueri Kuti Ashumire Jehovha

Gadzirira Samueri kahembe kasina maoko, kakafanana nekaaigadzirirwa naamai vake.