Enda pane zvauri kuda

KUDZIDZISA PACHISHANDISWA MIFANANIDZO

Dhavhidhi Akaratidza Ushingi Achishandisa Zvombo Zvishoma

Mechanisa vanhu nezvinhu zvinotaurwa munyaya yaDhavhidhi naGoriyati, mobva makurukura chakaita kuti Dhavhidhi ave neushingi.