Ziva kuti shamwari dzaJehovha dzinotaurwa muBhaibheri dzairarama sei.