Imbawo nevamwe kuti ubate nemusoro mamwe mabhuku 16 eMagwaro echiHebheru.