Jehovha anoda vanhu vese. Ngationei kuti tingamutevedzera sei!