Waizviziva here kuti uri chipo chakabva kuna Jehovha? Imbira vabereki vako rwiyo urwu.