Imbawo rwiyo urwu uone kubatana kwakaita vanhu vaJehovha pasi rose.