Zita raJehovha rinoratidza kushamisa kwaanoita! Unokwanisa kuriudzawo vamwe here?