Kana tikabatwa zvisina kunaka, chii chatingaita kuti tikwanise kutsungirira?