Unombotya here kuudza vamwe nezvaJehovha? Jehovha angakubatsira sei kuti usatya?