Dzimwe nguva vanhu vanogona kutiitira utsinye. Tinofanira kuita sei?