Zvii zvaungaita kuti utaure chinhu chitsva zuva rimwe nerimwe paunenge uchinyengetera?