Ndeapi mapikicha ari kuratidza vanhu vari muParadhiso?