Kana mapedza kugadzira peji ine muti nevanhu vari kuimba, imbirai Jehovha mobva mabata nemusoro rwiyo rwekuti, “Jehovha Ndiro Zita Renyu.”