Imbawo nevamwe rwiyo runotaura nezvokuda vanhu vose.