Kana mapedza kuimba rwiyo nhamba 20, pendai mufananidzo uyu mobva maedza kubata nomusoro Pisarema 133:1 kuti muyeuke zvakanakira misangano yedu.