Enda pane zvauri kuda

Kugadzirira Kunoparidza

Kugadzirira Kunoparidza

Shandisai zviri papepa rino kugadzirira kuenda kunoparidza!

Vabereki, verengai nevana venyu Mateu 28:19, 20 mokurukura navo vhesi yacho.

Dhaunirodhai moprinda pepa iri.

Onai vhidhiyo inonzi Kugadzirira Kunoparidza, kana mapedza shandisai zviri pazasi apa kugadzirira kuenda kunoparidza. Batsirai vana venyu kuisa zvese zvakanyorwa mumabhegi avo uye kuisawo zvimwe zvavangada. Nyorai navo mharidzo yavachashandisa uye vabatsirei kuidzidzira. Nyoraiwo chinangwa chavangada kuzadzisa muushumiri. Munogona kupota muchiprinda pepa rino uye muchiritakura kana mava kuenda muushumiri.

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

NYAYA DZINOGARA DZICHIBUDA

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha—Mabasa Ekuita

Shandisai mabasa ekuita aya kuti mudzokorore zvamakadzidza pamavhidhiyo anonzi Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha, mokurukura pfungwa dzirimo nevana venyu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.