Enda pane zvauri kuda

Bata “Zvibereko Zvemweya” Nemusoro

Bata “Zvibereko Zvemweya” Nemusoro

Unoziva nemusoro zvibereko zvese zvemweya zvakanyorwa pana VaGaratiya 5:22, 23 here?

Vabereki verengai nevana venyu VaGaratiya 5:22, 23, mokurukura navo vhesi yacho.

Dhaunirodhai moprinda pepa iri.

Ngatidzidzei semhuri zvinhu 9 zvinobatanidzwa pazvibereko zvemweya. Chekai makadhi akanyorwa zvibereko zvacho mopa vari mumhuri yenyu. Musaratidza vamwe zvakanyorwa pakadhi ramawana. Ridzai rwiyo rwacho uye imbaiwo parunenge ruchirira. Panotaurwa chibereko chimwe nechimwe, anenge aine kadhi rakanyorwa chibereko ichocho ngaarisimudze achinyatsoimba. Kana mapedza kurukurai kuti ndechipi chibereko chemweya chamuri kuda kushanda nesimba semhuri kuti muve nacho.

Zvimwe Zvaunogona Kufarira

NYAYA DZINOGARA DZICHIBUDA

Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha—Mabasa Ekuita

Shandisai mabasa ekuita aya kuti mudzokorore zvamakadzidza pamavhidhiyo anonzi Dzidza Kubva Kushamwari dzaJehovha, mokurukura pfungwa dzirimo nevana venyu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.