Enda pane zvauri kuda

Zvakangoitika Zvega Here?

Mhuka Dzisingagari Mumvura

Rurimi Rwekatsi—Zvakangoitika Zvega Here?

Katsi dzinozivikanwa nekugara dzichizvichenesa. Chii chinoita kuti dzikwanise kudaro?

Mvere dzeMbiti Yemugungwa

Dzimwe mhuka dzemumvura dzinotoda mafuta akawanda kuti dzirambe dzichidziyirwa. Asi zvinoitwa nembiti yemugungwa zvakasiyana nezvinoitwa nedzimwe mhuka.

Mashandiro Anoita Ndebvu Dzekatsi

Nei masayendisiti achigadzira michina inoshanda semashandiro endebvu dzekatsi?

Kufembedza Kunoita Imbwa

Zvii zvinoitwa nemhino yembwa zvinoita kuti nyanzvi dzesainzi dzide kuitevedzera pakugadzira zvinhu?

Dzihwa Rinonama reHozhwa

Guruu rakagadzirwa pachitevedzerwa dzihwa rehozhwa rinogona kuzoshandiswa pakuopareta, zvekuti vanachiremba vanenge vasingachasoni vanhu.

Kushandisa Maungira Kunoita Chiremwaremwa—Zvakangoitika Zvega Here?

Zvingaitika sei kuti mhuka inoona nechimwe chinhu chisiri maziso ayo?

Zvisikwa Zvemumvura

Kunamira Kunoita Hove Inonzi Remora—Zvakangoitika Zvega Here?

Chii chinoita kuti hove iyi ikwanise kunamirira pane zvimwe zvisikwa zvemugungwa?

Ganda reShark—Zvakangoitika Zvega Here?

Chii chinoita kuti zvipukanana zvisanamira paganda reshark?

Dzihwa reHagfish—Zvakangoitika Zvega Here?

Rinosemesa zvipuka zvinenge zvichida kuidya asi nyanzvi dzesainzi dzinoshamiswa naro. Nemhaka yei?

Zvakaita Mazino Ehozhwa Inonzi Limpet

Chii chinoita kuti mazino elimpet asimbe kudaro kutopfuura shinda dzedandemutande?

Ganda reSea-Cucumber

Chii chinoita kuti chipuka ichi chemumvura chikwanise kuchinja ganda racho kuti ripfave kana kuomarara?

Guruu reBarnacle

Guruu remabarnacle rinonzi rakasimba chaizvo. Nyanzvi dzesainzi dzakatozozvizivawo munguva shoma yapfuura kuti zvinombofamba sei.

Shepi Yematemhe Ehozhwa

Zvakaita matemhe ehozhwa zvinodzidzivirira.

Tutambo Twehozhwa Inonzi Marine Mussel

Hozhwa idzi dzinonamira pazvinhu dzichishandisa tutambo tutete tete. Kunzwisisa mashandiro anoita tutambo utwu kunogona kubatsira pakugadzira zvinhu zvinenge zvichida kunamirwa pazvivako kana kuti pakubatanidza nyama nemabhonzo.

Kuchinja Mavara Kunoita Cuttlefish

Mainjiniya ari kuedza kutevedzera zvinoitwa necuttlefish nekugadzira hembe dzinokwanisa kuchinja mavara pasina kana sekondi.

Ruoko Runoshamisa rweOctopus

Pavakaongorora ruoko rweoctopus, mainjiniya akabva agadzira ruoko rwerobhoti rwunokwanisa kuita zvakawanda.

Ganda rePilot Whale Rinozvichenesa Rega

Nemhaka yei makambani ane zvikepe achifarira zvinoitwa nehove iyi?

Kushandisa Maungira Kunoita Dolphin—Zvakangoitika Zvega Here?

Nyanzvi dzesainzi dziri kuedza kutevedzera zvinoitwa nemhuka idzi kuti dzizive zvakadzipoteredza.

Muswe weSeahorse

Seahorse ihove ine muswe unoshamisa uye mainjiniya anoita zverobotics ari kuutevedzera pakugadzira zvinhu.

Shiri

Kudhaivha Kweshiri Inonzi Gannet—Zvakangoitika Zvega Here?

Chii chinoita kuti shiri idzi dzisakuvara nekuzvikanda mumvura zvakasimba kudaro kwadzinoita?

Zvakangoitika Zvega Here?

Zvakaita mavara eminhenga yeshiri zviri kubatsira sei pakugadzirwa kwezvinhu zvisingacheneruki?

Mapapiro Ezizi

Zvakaita mapapiro ezizi zvinogona kubatsira pakugadzira magwenya emagetsi asina ruzha paanotenderera.

Kubhururuka Kweshiri Inonzi Bar-Tailed Godwit

Ziva nezveshiri iyi yakabhururuka kwemazuva masere, chinova chinhu chakashamisa vanhu zvikuru.

Mhuka Dzinokandira Mazai

Muswe weChidhambakura | NdiMwari Akasika Here?

Chidhambukura ichi chinojamba sei kubva pasi kuenda kumadziro?

Mazino Egarwe

Mazino aro ane simba kudarika simba remazino eshumba, asi anogona kunzwa chero chinhu chidiki-diki chinenge chaagumha. Rinozviita sei?

Zvipukanana

Kubhururuka Kunoita Nyuchi​—Zvakangoitika Zvega Here?

Chipuka chidiki kudaro chinogona sei kubhururuka kudarika vatyairi vendege?

Nei Masvosve Asingavharirani Nzira Paanofamba?

Masvosve haavharirani nzira paanofamba. Anozviita sei?

Kumhara Kunoita Nyuchi

Kumhara kunoita nyuchi kunobatsira sei pakugadzirwa kwemaflying robots?

Mutsipa Wesvosve

Kapuka aka kanozvigona sei kusimudza zvinhu zvinorema kukadarika?

Kuzvichenesa Kunoita Svosve

Svosve iri rinofanira kugara rakachena kuti rirarame. Rinozviita sei?

Chinoita Kuti Svosve rekuSahara Desert Risatsva Nezuva

Svosve iri rinokwanisa kushingirira kupisa kwezuva kupfuura dzimwe mhuka. Chii chinoita kuti rikwanise kuita izvi?

Upenyu Hwenyenze

Zvipembenene izvi zvinoshamisa. Zvinongooneka kwemavhiki mashoma kamwe chete mumakore 13 kana kuti 17.

Chii Chinoita Kuti Mhashu Dzisabonderana?

Chii chinobatsira mhashu kuti dzisabonderana padzinobhururuka?

Mapapiro eCabbage White Butterfly

Mainjiniya akatevedzera chii pamapapiro ecabbage white butterfly zvakavabatsira kuti vagadzire masolar panel anobudisa simba rakawanda?

Mafambiro echiNyamututa

Chinyamututa chinoziva sei kwachiri kuenda? Uye chii chatinogona kudzidza kubva pamafambiro achinoita?

Kubhururuka kweNhunzi Inonzi Fruit Fly

Nhunzi iyi inokwanisa kupidiguka-pidiguka sezvinoita ndege diki dzehondo dzinonzi mafighter jets, uye inokwanisa kuzviita munguva iri pasi pesekondi.

Miti, Maruva Nezvimwewo

Ganda Repomelo Risingatsemuki​—Zvakangoitika Zvega Here?

Nyanzvi dzesainzi dziri kuda kushandisa sei ruzivo rwavakawana pakusatsemuka kunoita pomelo?

Ruvara Runopenya rweBlue rwePollia Berry

MaPollia berry haana muto weblue, asi ndiwo chete ane ruvara rweblue runopenya kupfuura rwemimwe michero yese. Chii chinoita kuti ave neruvara rwakadaro?