Enda pane zvauri kuda

Ushamwari

Kutanga Ushamwari

Bhaibheri Rinokubatsira​—Kuwirirana Mumhuri Uye Neshamwari

Kuitirawo vamwe zvakanaka pane kungofunga zvakatinakira kunoita kuti tiwirirane nevamwe.

Shamwari Yechokwadi Yakaita Sei?

Vakawanda vanoda shamwari dzechokwadi. Ungava sei shamwari yechokwadi kune vamwe? Nyaya ino inotaura mazano 4 anobatsira anowanikwa muBhaibheri.

Shamwari Yechokwadi Munhu Akaita Sei?

Shamwari dzezita hadzinetsi kuwana, asi yechokwadi ungaiwana sei?

Ungawana Sei Shamwari Dzechokwadi?

Mazano mana anogona kukubatsira kuti uve shamwari yakanaka uye uve neshamwari dzechokwadi.

Ndinofanira Kuwedzera Shamwari Dzangu Here?

Kuva muchikwata chidiki cheshamwari kunogona kunakidza asi hapasi pese pazvinobatsira. Nei tichidaro?

Kusurukirwa

Ndoita Sei Kana Ndichisurukirwa?

Ona zvinhu zvitatu zvaungaita kuti ukunde kusurukirwa uye uve neshamwari.

Nei Ndisina Shamwari?

Hausi woga uri kusurukirwa kana kuti usina shamwari. Ona kuti vamwe vezera rako vakaita sei kuti vakunde dambudziko racho.

Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe?

Chinokosha kupfuura chimwe ndechipi? Kukwana-kwana pavanhu vane tsika dzisina kunaka, kana kuti kuramba ndiri zvandiri?

Kukurukura Pafoni Kana Paindaneti

Zvamungaita Kuti Basa Riperere Kubasa

Mazano mashanu anogona kukubatsira kuti basa rako risavhiringidza wanano yako.

Mungashandisa Sei Mafoni Zvakanaka?

Mafoni anogona kubatsira kana kuti kukanganisa wanano. Zvakamira sei muwanano yenyu?

Chii Chandinofanira Kuziva Nezvekuisa Mapikicha paSocial Network?

Kuisa mapikicha aunofarira kunoita kuti zvive nyore kuti hama neshamwari dzako dzizive zvinenge zvichiitika kwauri, asi pane zvaunofanira kuziva.

Chenjerera Pakushandisa Social-Network

Nakidzwa nokushandisa social-network asi pane zvaunofanira kuchenjerera paunenge uchiishandisa.

Zvii Zvaunofanira Kuziva Nezvokutumira Mameseji?

Kutumira mameseji kunogona kukanganisa ushamwari hwako kana kuti mukurumbira wako. Ona kuti zvinofamba sei.

Kubaya-baya Foni Pane Vamwe Kuremekedza Here?

Zvakaipa here kumboverenga meseji yapinda pafoni paunenge uchitaura nemumwe wako? Ko kuramba uchipisa nyaya nomumwe wako worega kutarisa meseji kwakaipa here?

Kupfimbana

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri kuona ndizvo here?

Wana mazano anogona kukubatsira kuziva kuti munhu ari kukuda here kana kuti ari kungoda kuvawo hake shamwari.

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 2: Zvandiri Kuita Zvinoita Kuti Afungei?

Shamwari yako ingaona sekuti uri kuda zvinodarika kungova shamwari chete here? Chimbonzwa mazano aya.

Kushamwaridzana Kwacho Kwanyanya Here?

Unozviti, ‘Tingori shamwari’ here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri kuti uone kuti uri papi panyaya iyi.

Rudo Rwechokwadi Here Kana Kuti Harusi?

Inzwa kuti rudo rwechokwadi rwakaita sei uye kuti rudo rwusiri rwechokwadi rwakaita sei.

Kutamba Nemwoyo Wemunhu Kwakaipa Here?

Kutamba nemwoyo wemunhu kuita sei chaizvoizvo? Nei vamwe vachizviita? Kune zvakwakaipira here?

Chii Chinonzi Rudo Rwechokwadi?

Bhaibheri rinogona kubatsira vaKristu kusarudza wokuroorana naye akakodzera uye kuti vangaratidza sei rudo rwechokwadi kana varoorana.

Wagadzirira Kufambidzana Nomumwe Munhu Here?

Tarisa uone mibvunzo 4 woona kana wagadzirira kuti uchifambidzana nomumwe munhu.

Wagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?

Kuti upindure mubvunzo uyu, unofanira kutanga wanyatsozviongorora uye kuita izvi kuchakubatsira.

Unoziva Sei Kuti Munhu Uyu Ndiye Wako?

Zvii zvaungaita kuti unyatsoona zvakaita munhu wauri kufarira?

Munofanira Kurambana Here?—Chikamu 1

Wanano ndeyeupenyu hwose. Saka kana uchifunga ruviri nezvemunhu wauri kudanana naye, zviri nani kuti musiyane!

Tinofanira Kurambana Here? (Chikamu 2)

Kurambana hakusi nyore. Ndeipi nzira yakanaka yokuti murambane? Zvii zvaungaita kuti usaramba uchirwadziwa kana marambana?

Kana Mukomana Nemusikana Vakarambana

Ungaita sei kuti uenderere mberi noupenyu kana warambana nemunhu wawanga uchidanana naye?

Kuyanana

Nei Ndichifanira Kukumbira Ruregerero?

Ona zvikonzero 3 nei uchifanira kuti ‘ndine urombo’ kunyange kana uchiona sekuti hausiri iwe wakakanganisa.

Bhaibheri Rinotii Nezvehasha?

Pane pazvakanaka here kunzwa hasha? Ungaitei kana ukatanga kunzwa hasha?

Mazano Okuti Vanhu Vagarisane Zvakanaka

Mazano omuBhaibheri ari kubatsira vanhu vaimbovengana kuti vataurirane vobva vazova shamwari, tsika nditsike chaiye.

Kukanganwira Kuita Sei?

Bhaibheri rine mazano 5 anokubatsira kuti uregerere mumwe munhu.

Zvaungaita Kuti Ukanganwire

Sei zvisiri nyore kukanganwira? Ona kuti Bhaibheri ringabatsira sei.

Nzira Yekuwana Mufaro—Kuregerera

Munhu anogara akagumbuka haana mufaro uye anotokanganisa utano hwake.