Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kutsungirira Matambudziko

Kutambura

Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?

Vechiduku vanotaura zvakavabatsira kutsungirira matambudziko.

Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde—Chikamu 2: Ungaitei Kana Wakamboshungurudzwa?

Verenga unzwe zvakataurwa nevanhu vakamboshungurudzwa.

Mwari Ane Hanya Nokutambura Kwedu Here?

Vamwe vanhu havana chokwadi kana Mwari ariko pamusana pekutambura kwavanoona. Ona kubva muShoko rake Bhaibheri kuti Mwari anonzwa sei nokutambura kwedu.

Nei Mwari Achibvumira Uipi Nokutambura?

Uipi hwakatanga sei, uye nei Mwari akahubvumira kuenderera mberi? Kutambura kuchazombopera here?

Sei Mwari Akasiya vaJudha Vachiurayiwa nevaNazi?

Vakawanda vanobvunza kuti sei Mwari achisiya vanhu vachitambura zvakanyanya kudaro iye aine rudo. Bhaibheri rinopa mhinduro dzinogutsa panyaya iyi!

Kutambura Kwava Pedyo Nokupera!

Mwari akavimbisa kubvisa zvose zvinokonzera kutambura. Achazviita sei uye rini?

Kufirwa

Paunofirwa Nemunhu Waunoda

Chii chingabatsira munhu paanenge achishungurudzika? Pane tariro here yokuti hama neshamwari dzedu dzakafa dzichazomuka?

Ungaitei Kana Wafirwa?

Ronaldo akafirwa nehama dzake 5 mota yavo payakaita tsaona makore 16 akapfuura. Kunyange zvichiri kumurwadza, akawana chinhu chakamunyaradza.

Paunofirwa Nemubereki

Kufirwa nemubereki kunorwadza chaizvo. Mazano api angabatsira vana pavanenge vachishungurudzika?

Kurwadziwa Kunoita Vana Pavanofirwa

Bhaibheri rakabatsira sei vamwe vatatu pavakafirwa nemubereki?

Tinoziva Sei Kuti Vakafa Vachamuka?

Bhaibheri rinotipa zvikonzero zviviri zvinogutsa zvinoita kuti titende kuti vakafa vachamutswa.

Itariro Ipi Iripo Nokuda Kwevakafa?

Chii chinoitika kwatiri patinofa? Tichazomboonazve hama dzedu dzakafa here?

Njodzi

Zvaungaita Nezvenjodzi Dzinongoitika Dzoga

Matanho api anobatsira aungatora pakugadzirira? Ukama naMwari hungakubatsira sei?

Kana Njodzi Ikaitika Zvii Zvatingaita?

Mazano aya anogona kuita kuti iwe nevamwe mupone.