Enda pane zvauri kuda

Kutsungirira Matambudziko

Kutambura

Kutambura—NdiMwari Ari Kutiranga Here?

Mwari anoshandisa urwere kana matambudziko kuranga vanhu nekuda kwezvivi zvavo here?

Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?

Vechiduku vanotaura zvakavabatsira kutsungirira matambudziko.

Mwari Ane Hanya Nokutambura Kwedu Here?

Vamwe vanhu havana chokwadi kana Mwari ariko pamusana pekutambura kwavanoona. Ona kubva muShoko rake Bhaibheri kuti Mwari anonzwa sei nokutambura kwedu.

Nei Mwari Achirega Panyika Paine Uipi Nekutambura?

Uipi hwakatanga sei uye nei Mwari achirega uipi huripo? Kutambura kuchazombopera here?

Nei Mwari Achibvumira Kutambura?

Vanhu vakawanda vanobvunza kuti nei nyika yakazara kuvengana uye kutambura. Bhaibheri rinopa mhinduro inogutsa uye inonyaradza.

Sei Mwari Akasiya vaJudha Vachiurayiwa nevaNazi?

Vakawanda vanobvunza kuti sei Mwari achisiya vanhu vachitambura zvakanyanya kudaro iye aine rudo. Bhaibheri rinopa mhinduro dzinogutsa panyaya iyi!

Kutambura Kwava Pedyo Nokupera!

Mwari akavimbisa kubvisa zvose zvinokonzera kutambura. Achazviita sei uye rini?

Kufirwa

Paunofirwa Nemunhu Waunoda

Chii chingabatsira munhu paanenge achishungurudzika? Pane tariro here yokuti hama neshamwari dzedu dzakafa dzichazomuka?

Ungaitei Kana Wafirwa?

Ronaldo akafirwa nehama dzake 5 mota yavo payakaita tsaona makore 16 akapfuura. Kunyange zvichiri kumurwadza, akawana chinhu chakamunyaradza.

Zvaungaita Kuti Utsungirire Kana Wafirwa

Pane mazano ari kubatsira vakawanda vanenge vafirwa uye ari kuvanyaradza.

Pane Chekuraramira Here Kana Wafirwa?

Inzwa zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kana wakafirwa.

Paunofirwa Nemubereki

Kufirwa nemubereki kunorwadza chaizvo. Mazano api angabatsira vana pavanenge vachishungurudzika?

Kurwadziwa Kunoita Vana Pavanofirwa

Bhaibheri rakabatsira sei vamwe vatatu pavakafirwa nemubereki?

Tinoziva Sei Kuti Vakafa Vachamuka?

Bhaibheri rinotipa zvikonzero zviviri zvinogutsa zvinoita kuti titende kuti vakafa vachamutswa.

Tichazomboona Vakafa Here?

Chii chinoitika kwatiri patinofa? Tichazomboona hama dzedu dzakafa here?

Mazano Anonyatsobatsira Vakafirwa

Bhaibheri ndiro rinonyatsobatsira vaya vakafirwa.

Njodzi

Zvaungaita Nezvenjodzi Dzinongoitika Dzoga

Matanho api anobatsira aungatora pakugadzirira? Ukama naMwari hungakubatsira sei?

Kana Njodzi Ikaitika Zvii Zvatingaita?

Mazano aya anogona kuita kuti iwe nevamwe mupone.

Pane Chekuraramira Here Kana Pakaitika Njodzi?

Bhaibheri rine mazano anogona kukubatsira kana pakaitika njodzi.

Bhaibheri Rinotii Nezvenjodzi Dzinongoitika Dzega?

Ishamhu yaMwari here? Mwari anobatsira vanenge vawirwa nenjodzi here?