Enda pane zvauri kuda

Zvinyorwa zveBhaibheri

Chinyorwa Chekare Chine Zita raMwari

Ona uchapupu hunoratidza kuti zita ramwari rinowanika ‘muTestamende Itsva.’

Kuwana Chinhu Chinokosha Chekare-Kare Mumarara

The Rylands fragment ndicho chinyorwa chekaresa pazvimwe zvinyorwa zveMagwaro echiKristu echiGiriki zvati zvawanikwa.

Gwaro Rekare-kare Rinovhurwa

Muna 1970 vanoongorora matongo vakafukunura gwaro rekare rakatsva, muIsrael. Michina yemazuva ano yakaita kuti tione zvirimo. Munei?

Bhaibheri Rakachengetedzwa Kuti Risaparara

Vanyori veBhaibheri uye vamwe vakazorikopa vaiwanzonyorera pamatehwe uye pamapepa akagadzirwa nenhokwe. Bhaibheri rakachengetedzwa sei kuti risaparara?

Bhaibheri Rine Mashoko Akarurama Nezveupenyu hwaJesu Here?

Funga nezveumboo huri mumabhuku eEvhangeri uye muzvinyorwa zvokutanga-tanga.