Muchikamu chino chevhidhiyo inonzi Vakakoshesa Bhaibheri mune nyaya yekushandura kwakaita William Tyndale Testamende Itsva achiiisa muChirungu.