Mhinduro yeBhaibheri

Mwari akashandisa Mosesi kuti anyore mabhuku mashanu okutanga ari muBhaibheri: Genesisi, Eksodho, Revhitiko, Numeri, uye Dheuteronomio. Kunenge kuti ndiye akanyorawo bhuku raJobho uye Pisarema 90. Mosesi ndemumwe wevanhu 40 vakashandiswa naMwari pakunyora Bhaibheri.