Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Mhinduro yeBhaibheri

Umambo hwaMwari huchatsiva hurumende dzose dzevanhu uye huchatonga pasi rose. (Dhanieri 2:44; Zvakazarurwa 16:14) Pazvichaitika, Umambo hwaMwari. . .

  • Huchabvisa vakaipa, avo vanoda kuita zvinhu zvakangovanakira asi zvichikuvadza tose. “Asi vakaipa vachaparadzwa panyika.Zvirevo 2:22.

  • Huchagumisa hondo dzose. “[Mwari] anogumisa hondo kusvikira kumugumo wenyika.Pisarema 46:9.

  • Huchaita kuti vanhu vabudirire uye vagare vasingatyi. “Mumwe nomumwe achagara pasi pomuzambiringa wake, napasi pomuonde wake, uye hapana anozoita kuti vatye.Mika 4:4, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.

  • Huchaita kuti nyika ive paradhiso. “Gwenga nenyika yakaoma zvichafara; sango richafara kwazvo uye richatumbuka; seruva.Isaya 35:1, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.

  • Huchaita kuti munhu wose ave nebasa rinofadza uye rinogutsa. “Vanhu [vakasarudzwa naMwari] vachafarira basa remaoko avo zvizere. Havazoshandi zvakaoma pasina.Isaya 65:21-23.

  • Huchapedza zvirwere. “Hakuna mugari wemo achati: ‘Ndiri kurwara.’Isaya 33:24.

  • Huchaita kuti vanhu vasachembera. “Nyama yake ngaive itsva kupfuura paaiva muduku; ngaadzokere kumazuva esimba rouduku hwake.Jobho 33:25.

  • Huchamutsa vakafa. “Vose vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi [raJesu], vobuda.Johani 5:28, 29.

 

 

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chii Chinonzi Mashoko Akanaka?

Dzidza kuti mashoko okutii anobva kuna Mwari, nei achifanira kukurumidza kuziviswa, uye zvaunofanira kuita.

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Mwari achaita here kuti nyika ive sezvaaida pakutanga? Achazviita rini?