Mhinduro yeBhaibheri

Aiwa, munhu haana zuva raakatarirwa kunzi ndiro raachafa. Bhaibheri rinoti kazhinji rufu runokonzerwa “nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.”​—Muparidzi 9:11.

Bhaibheri haritauri here kuti ‘pane nguva yokufa’?

Ndizvozvo, Muparidzi 3:2 inoti pane “nguva yokuberekwa, nenguva yokufa; nguva yokusima, nenguva yokudzura chakasimwa.” (Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Asi kana tikatarisa kuri kubva nenyaya yacho uye kwairi kuenda, tinoona kuti zviri kutaurwa nezvazvo zvinhu zvatakajaira zvinoitika muupenyu. (Muparidzi 3:1-8) Mwari haasi iye anoudza murimi kuti ngaadyare mbeu musi wakati, kunyange kutara kuti nhingi achafa zuva rakati. Chiri kutaurwa ndechokuti tisabatikane nezvinhu zvisingakoshi zvokuti tinobva takanganwa Musiki wedu.​—Muparidzi 3:11; 12:1, 13.

Tinogona kuwedzera urefu hwoupenyu

Kunyange zvazvo tisingazivi zvakaita ramangwana, kana tikaita zvisarudzo nokuchenjera tinogona kuwedzera mazuva okurarama. Bhaibheri rinoti: “Mutemo womunhu akachenjera itsime roupenyu, kuti ubvise munhu pamisungo yorufu.” (Zvirevo 13:14) Kunyange Mosesi, akaudza vaIsraeri kuti vaigona ‘kuita kuti mazuva avo ave mazhinji’ kana vaizoteerera mirayiro yaMwari. (Dheuteronomio 6:2) Asi kana tikaita zvinhu zvoupenzi kana kuti zvakaipa tinogona kupfupisa upenyu hwedu.​—Muparidzi 7:17

Pasinei nokuti takachenjera zvakadini kana kuti tiri kuita zvinhu takangwarira, hatigoni kutiza rufu. (VaRoma 5:12) Asi izvi zvichachinja, nokuti Bhaibheri rinovimbisa kuti rufu ruchange rusisipo.​—Zvakazarurwa 21:4