Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zita raMwari ndiJesu Here?

Zita raMwari ndiJesu Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Jesu pachake aizviti “Mwanakomana waMwari.” (Johani 10:​36; 11:⁠4) Jesu haana kumbozviti ndiMwari Wemasimbaose.

Jesu aitonyengetera kuna Mwari. (Mateu 26:​39) Uye paaidzidzisa vateverei vake kunyengetera, Jesu akati: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe.”​—⁠Mateu 6:⁠9.

Jesu akataura zita raMwari paakataura mashoko akanga ari mune imwe ndima yeMagwaro ekare yaiti: “Inzwa, haiwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete.”​—⁠Mako 12:​29; Dheuteronomio 6:⁠4.